ทำเนียบผู้ตรวจราชการกรม

ทำเนียบผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

นางสาวฉัตรประอร  นิยม

ผู้ตรวจราชการกรม

โทร. 08 9922 7432

นางสงวน  มะเสนา

ผู้ตรวจราชการกรม

นายคมกริช  ชินชนะ

ผู้ตรวจราชการกรม

 

นายจิรศักดิ์  สีหามาตย์

ผู้ตรวจราชการกรม

โทร. 06 5503 0222

นายอาทร  พิมชะนก

ผู้ตรวจราชการกรม

นายกิติพล  เวชกุล

ผู้ตรวจราชการกรม

นายสรสาสน์  สีเพ็ง

ผู้ตรวจราชการกรม

โทร. 06 1423 4951

นายกิจจา  ทองแดง

ผู้ตรวจราชการกรม

นางนวลจันทร์  ศรีมงคล

ผู้ตรวจราชการกรม

นายวสันต์  ชิงชนะ

ผู้ตรวจราชการกรม

โทร. 06 5729 4271

นายจำเริญ  แหวนเพ็ชร

ผู้ตรวจราชการกรม

(Visited 22 times, 1 visits today)