ทำเนียบผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

นายอาจณรงค์  สัตยพานิช

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวศศิธร  อินทกุล

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวชนมนัฐ  รอดบุญธรรม

ผู้ตรวจราชการกรม

นายชัยวัฒน์  แสงศรี

ผู้ตรวจราชการกรม

นางทรงลักษณ์  วรภัย

ผู้ตรวจราชการกรม

 

นางสาวฉัตรประอร  นิยม

ผู้ตรวจราชการกรม

 

นายจิรศักดิ์  สีหามาตย์

ผู้ตรวจราชการกรม

 

นายสรสาสน์  สีเพ็ง

ผู้ตรวจราชการกรม

 

นายอาทร  พิมชะนก

ผู้ตรวจราชการกรม

นางสาวเบญจมาศ  วงษ์สุวรรณ

ผู้ตรวจราชการกรม

นายกิติพล  เวชกุล

ผู้ตรวจราชการกรม

 

(Visited 22 times, 1 visits today)