ทำเนียบผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

นางปราณี  รัตนประยูร

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 7

นายอาจณรงค์  สัตยพานิช

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 3

เขตตรวจราชการที่ 9

และเขตตรวจราชการที่ 10

นางสาวศศิธร  อินทกุล

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 15

และเขตตรวจราชการที่ 18

นายวิฑูรย์  นวลนุกูล

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 11

เขตตรวจราชการที่ 14

และเขตตรวจราชการที่ 16

นางสาวชนมณัฐ  รอดบุญธรรม

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 4

เขตตรวจราชการที่ 8

และเขตตรวจราชการที่ 12

 

นายชัยวัฒน์  แสงศรี

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตราจราชการที่ 5

และเขตตรวจราชการที่ 17

 

นางทรงลักษณ์  วรภัย

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตราจราชการที่ 2

และเขตตรวจราชการที่ 13

 

นายสรสาสน์  สีเพ็ง

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตราจราชการที่ 1

และเขตตรวจราชการที่ 6

 

(Visited 22 times, 1 visits today)