ทำเนียบผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

นางปราณี รัตนประยูร

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 7

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 9 และ 10

 

นางสาวศศิธร อินทกุล

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 15 และ 18

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14

นายไพบูลย์  บูรณสันติ

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 3 และ 16

นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตราจราชการที่ 8 และ 12

 

นางทรงลักษณ์ วรภัย

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 2

นายชัยวัฒน์ แสงศรี

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 5 และ 17

นางบุญยิ่ง เทศน้อย

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 13

นางบุญทิวา วรรณประเวศ

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 4

นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 1

นายสรสาสน์ สีเพ็ง

ผู้ตรวจราชการกรม

เขตตรวจราชการที่ 6

(Visited 22 times, 1 visits today)