นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายกิจจา ทองแดง รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางสาวกาญจนา ทองเกษม ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมการชี้แจงให้ความรู้การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – Social Map) 

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย [...]

 09 กุมภาพันธ์ 2566 / 15:27 น.

📣📣 ผู้ตรวจฯ พช. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดร้อยเอ็ด

🕜 🕜 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม [...]

 08 กุมภาพันธ์ 2566 / 22:11 น.

🌟นายวสันต์ ชิงชนะ ลงพื้นที่ ตรวจราชการตามแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่6 (ภาคใต้ฝั่งอันดามัน) จังหวัดตรัง

⏰️ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พื้นที่ อำเภอนาโยง จังหวั [...]

 08 กุมภาพันธ์ 2566 / 16:56 น.

“การเดินทางอันแสนยาวไกล ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกที่มั่นคง” ทบทวนแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ระบบบริการรวดเร็ว เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบด [...]

 08 กุมภาพันธ์ 2566 / 15:05 น.

📣📣 ผู้ตรวจฯ พช. ร่วมโครงการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอุบลราชธานี

🕜 🕜 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมรีเจ [...]

 07 กุมภาพันธ์ 2566 / 22:19 น.

นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดสตูล

👉วันที่7 กุมภาพันธ์ 2566 นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวั [...]

 07 กุมภาพันธ์ 2566 / 21:27 น.

นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายกิ [...]

 06 กุมภาพันธ์ 2566 / 21:28 น.