🔍 สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563


🔍สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ
📆วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
☺️นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้

 09.00 น. ประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 แก่ทีมงานพัฒนาชุมชน พจ./ หัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่าย/ พัฒนาการอำเภอ/ นักวิชาการ ณ ห้องประชุม 106/1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ดังนี้
▪️การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
▪️โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
▪️กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
▪️โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)
▪️กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
▪️การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563
📣ทั้งนี้ได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้พื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานของ คสป. และบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด อย่างต่อเนื่อง เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบทบาทของคณะกรรมการฯ แต่ละชุด แนวทางการขับเคลื่อนควรเชื่อมโยงและต่อยอดการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อขับเคลื่อนวาระอาหารปลอดภัยโดยกลไกประชารัฐ สู่ โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร (4 ร)
2. ให้จังหวัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ โดยเฉพาะ คน พื้นที่ดำเนินงาน ฯลฯ สำหรับการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อกรมฯ อนุมัติแนวทางสามารถดำเนินการได้ทันที และแล้วเสร็จภายในห้วงเวลาที่กรมฯ กำหนด
3. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดควรมีแนวทางการลดหนี้ เน้นการติดตามหนี้อย่างต่อเนื่อง มีการพูดคุยติดต่อกัน หรือลงพื้นที่ติดตามงานโครงการที่มีการอนุมัติ/ลูกหนี้ที่มีปัญหา รับฟังปัญหา ให้คำแนะนำ และกำลังใจลูกหนี้อยู่เป็นประจำ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสตรีที่สนใจสมัครสมาชิก หรือรวมกลุ่มสมาชิกสามารถกู้ยืมเงินฯ ไปประกอบอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทั้งการบริการงบประมาณ บริหารสัญญา/โครงการ บริหารหนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด
4. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) ควรติดตามและกำชับการดำเนินงานตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้เงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.2553 อย่างเคร่งครัด พร้อมทบทวนคำสั่งคณะกรรมการให้เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบงบดุลของแต่ละกองทุนเป็นประจำ
5. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ควรดำเนินงานตามแนวทางที่กรมฯ กำหนดและระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่ละระดับลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มอยู่เป็นประจำ
6. แผน/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 ขอให้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมฯ อนุมัติ รวมถึงระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ถูกต้อง และคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนเป็นสำคัญ
‼️ จนท.ที่รับผิดชอบการเงิน เรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ ควรมีการกำกับดูแลการโอน การเบิกเงินแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างเข้มงวด และรัดกุม

 13.30 น. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจ ❤️ กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน อาทิเช่น
✔️การขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านท่างาม หมู่ 14 ตำบลหัวขวาง ที่ดำเนินการตามตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง เป็นหมู่บ้านที่ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ โดยดึงศักยภาพของผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการบำนาญในหลายสาขาวิชาชีพ ร่วมกับกลุ่มผู้นำชุมชนพลังสตรี เป็นแกนนำขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนต่างๆ ในหมู่บ้าน เช่น การเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ การส่งเสริมอาชีพที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรักษาประเพณีวัฒนธรรม การดูแลจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้เป็นสังคมแห่งความเอื้ออารี อบอุ่น อยู่กันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียง
✔️การดำเนินงานโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งชุมชน (OTOP) กลุ่มสตรีทอเสื่อกกบ้านแพง หมู่ 11 ตำบลแพง ที่เกิดจากการนำภูมิปัญญาการทอเสื่อกกมาต่อยอดผสมผสานกับลายทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน/ผลิตภัณฑ์ของใช้ต่างๆ โดยเน้นการออกแบบและเย็บชิ้นงานที่ละเอียด สวยงาม ทันสมัย ทำให้เหมาะแก่การใช้งานได้หลากหลาย แข็งแรง คงทน สามารถส่งขายเป็นสินค้าของดีของหมู่บ้าน จนกลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

☺️ ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจราชการฯ ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับ และร่วมมือในการรับตรวจราชการฯ จากนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการทุกอำเภอ/ นักวิชาการ สพจ.มหาสารคาม/ สพอ.โกสุมพิสัย/ ผู้นำชุมชม ผู้แทนกลุ่มอาชีพ และชาวบ้านบ้านท่างามเป็นอย่างดี.

(Visited 1 times, 1 visits today)