สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดมหาสารคาม


📆วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
13.30 น.
📣นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ สุตลาวดี ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และนางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการตามประเด็นตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
📣ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และนายอำเภอ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการประชุมครั้งนี้ โดยมีประเด็นตรวจราชการ ดังนี้
▪️ผลความคืบหน้าการออกข้อบัญญัตื/เทศบัญญัติท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี
▪️การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
▪️การค้ามนุษย์และการจัดการประมง
▪️การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ
▪️การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
▪️การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (ภัยแล้ง ฝุ่นละออง PM 2.5 ฯลฯ)
🔊สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม ได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด : การขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่ระดับจังหวัด/อำเภอ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ/พัฒนาการกองทุนแม่ของแผ่นดิน อาทิเช่น การจัดทำผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดิน การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การออกตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น
2. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ : ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ (คสป.) จังหวัดมหาสารคาม ได้รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และผลการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมกำหนดแผนการดำเนินงาน ปี 2563 อาทิเช่น ขยายผลโครงการอาหารปลอดภัยสู่ 4 ร. (โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล และร้านอาหาร), ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าแปรรูปชุมชน, ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย โดยเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขาวม้า กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าไทยส่งให้สถาบันการศึกษา เป็นต้น และด้วยจังหวัดมหาสารคามมีศักยภาพเรื่องของกลุ่มผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และจำหน่ายพันธุ์หม่อนไหม/เส้นไหม ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการเป็นผ้าไหมสำเร็จรูป จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางการดำเนิน 5 กระบวนงานให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม.

(Visited 1 times, 1 visits today)