วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09:30 น. นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2 ลงพื้นที่ติดตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2563 ร่วมกับทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี
โดยการนำของนายอุทัย สิงห์ทองพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานีซึ่งมีประเด็นตรวจราชการที่สำคัญดังนี้

1. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐโดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของของ คสป. และคณะทำงานสนับสนุน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุทัยธานี

2. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยได้เน้นย้ำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำหรับแนวทางการลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดไว้

3. การพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจังหวัดอุทัยธานีได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของฐานข้อมูลครัวเรือน สถานที่และกลุ่มเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4. การดำเนินงานการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก เป็นกิจกรรมที่ต้องเน้นย้ำให้จังหวัดและอำเภอยังคงมีการติดตามผลการดำเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

5. การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2563 โดยเน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ ศึกษาแนวทางของการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน ตามที่กรมฯ ได้กำหนดไว้

 

(Visited 1 times, 1 visits today)