🎤🎤🎤เวลา 09.00 น. วันที่ 10 ธันวาคม 2562 การดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล รุ่นที่ 1 โดยนายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง 🎯🎯🎯“นโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 “
🎯🎯🎯โดยชี้ให้เห็นถึงทิศทางการดำเนินงานของกรมฯ ตามนโยบายของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้มอบไว้เป็นแนวทาง เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนเป็นวิถีชีวิตประจำวันของครัวเรือน,การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถนำพาไปสู่ตลาดใหม่ๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)