วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีกิจกรรมตามภารกิจ ดังนี้

ช่วงเช้า เป็นการรับฟังการบรรยายสรุป และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรีตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือน โดยพัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ และนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุเทพ มิตรเกื้อกูล ประธานบริษัทประชารัฐ ฯ และนายแพทย์พรชัย บุญแสง รองประธานบริษัท ประชารัฐฯ ร่วมให้ข้อมูลตลอดจนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

ช่วงบ่าย ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่บ้านดอนศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายธีรโชติ รุ่งรัตน์วัฒนเสรี ผู้ใหญ่บ้าน และนายปฐมพงศ์ จาตุพิศาลพงศ์ ประธานกลุ่ม พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มฯเกิดจากความต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนชุมชน ด้วยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และการเกื้อกูลให้การช่วยเหลือกันของคนในชุมชน เริ่มต้นโดยการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ไว้บริโภคภายในครัวเรือน และเมื่อมีส่วนที่เหลือจากการบริโภค จึงนำมาแบ่งขาย เพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง จนสามารถมีเงินทุนเพื่อมาต่อยอด เป็นสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกผักอินทรีย์
ทั้งนี้ทางกลุ่มฯ อยู่ระหว่างการเจรจาร่วมกับบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสุพรรณบุรี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ในการร่วมโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เผื่อผลิตผักอินทรีย์ส่งให้กับโรงพยาบาล ให้จังหวัดสุพรรณบุรีในอนาคต

(Visited 1 times, 1 visits today)