วันพุธที 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี) ลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชน และตัวแทนครัวเรือนจากบ้านห้วยเขน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยมีนายธวัช พะโยม พัฒนาการอำเภอบางมูลนาก พร้อมด้วยทีมงานร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลหมู่บ้านโดยสังเขป ซึ่งบ้านห้วยเขนแห่งนี้ ได้มีการดำเนิน กิจกรรมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการทำกิจกรรมจิตอาสา การคัดแยกขยะ การส่งเสริมครัวเรือนในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อเป็นอาหาร และแบ่งปันกับเพื่อนบ้านข้างเคียง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้มีข้อเสนอแนะ และให้ข้อคิดเพิ่มเติม ในส่วนของการจัดทำบัญชีครัวเรือน ที่ทุกครัวเรือนต้องให้ความสำคัญ เพื่อรับทราบสถานะของตนเอง และสามารถวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือนได้ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของ การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของคนในครอบครัว ทั้งการออกกำลังกาย การปฏิบัติศาสนกิจ ต่างๆ และขอให้ชุมชนร่วมกันดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

(Visited 1 times, 1 visits today)