วันที่ 21 พ.ย.2562 เวลา 10.00 น. นางปราณี รัตนประยูร หน.ผต.กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมติดตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 และติดตามการเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่สามารถดำเนินการได้ พร้อมทั้งได้ชี้แจงการดำเนินงานตามข้อสั่งการของ
อธิบดีเพื่อสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โดยมีนายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมรับฟัง ให้ข้อมูลระดับพื้นที่ และข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนเพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมบรรลุเป้าหมาย

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ชั้น 3 จังหวัดตรัง(Visited 1 times, 1 visits today)