🔎 สตร. พช. ตรวจราชการแบบบูรณาการ ร่วมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายภิญโญ ประกอบผล) ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จังหวัดระยอง 📝


📅 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

😊 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ร่วมคณะตรวจราชการติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายภิญโญ ประกอบผล) ประจำเดือนพฤศจิกายน พื้นที่จังหวัดระยอง 🚤🐟 มีประเด็น ดังนี้
▪️การปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
▪️กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำ
▪️การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
▪️ผลความคืบหน้าโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัด
▪️การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย
▪️การสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเล รวม 12 แห่งๆ ละ 20,000,000 บาท
▪️การบริหารจัดการศูนย์พักพิงสัตว์จรจัด
▪️การดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Cluster)
 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน คือ ผลความคืบหน้าโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัด (งบจังหวัด) จำนวน 4,214,200 บาท ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ได้ดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่เป้าหมาย 50 หมู่บ้านๆ ละ 3 กิจกรรม ดังนี้
1. เวทีเรียนรู้สร้างจิตสำนึกการใช้น้ำ และแนวทางการพัฒนาอาชีพ
2. ส่งเสริมอาชีพชุมชนน้ำดี โดยจัดซื้อวัสดุเพื่อทำกิจกรรมประกอบอาชีพ
3. ส่งเสริมช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้ชุมชน
🏁 เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ มีอาชีพ และมีความสุขภายใต้บริบทพื้นที่ และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุล.

(Visited 1 times, 1 visits today)