🌼🌼

วันที่ 15 พ.ย.2562 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางปราณี รัตนประยูร หน.ผต.กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีส่งมอบกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2562 ภายในกิจกรรมมีการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน “ทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล Best of the Best” แบ่งเป็น 6 ประเภท คือ กินดี อยู่ดี สวยดี ดูดี รักษ์ดี และคิดดี และอีก 56 สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ และหน่วยงานสนับสนุน ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลจากโครงการรออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

โดย รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานในพิธี ได้มอบโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร รางวัล Best of the Best ให้แก่ทีมนักศึกษาและกลุ่มองค์กรชุมชน จำนวน 6 ทีม และนางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ ได้มอบโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร รางวัล The Best ให้แก่ทีมนักศึกษาและกลถามองค์กรชุมชน จำนวน 50 ทีม

ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ🌼🌼 


 

(Visited 1 times, 1 visits today)