สตร.ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชมนณัฐ รอดบุญธรรม ตรวจราชการประจำเดือนสิงหาคม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดระยอง


🔎 สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ 📝
📅 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดระยอง ดังนี้ 😊
1) รับฟังบรรยายสรุป และให้ข้อเสนอแนะ แก่ทีมงานพัฒนาชุมชน พจ./ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ นักวิชาการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนสิงหาคม
2) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 💛💛💛 บ้านชากมะหาด ม.1 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ตามแผนการปฏิบัติขับเคลื่อนกิจกรรม 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด ให้เป็นรูปธรรม เพื่อรับการประเมินความสำเร็จและประกาศรับรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
👍 ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจฯ ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและร่วมมือในการรับตรวจฯ จากนายไพโรจน์ โสภาพร พัฒนาการจังหวัดระยอง ทีมงานพื้นที่ สพจ.ระยอง/ สพอ.บ้านค่าย และชุมชนเป็นอย่างดี.

(Visited 1 times, 1 visits today)