สตร ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี


🔎 สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ 📝
📅 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 🐠🌈🌾 ติดตามตรวจสอบประเด็นเรื่องร้องเรียน 1) การดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง เรื่อง การจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน 2) สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำหนังสือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอแก้ไขความเดือดร้อน ในการผ่อนชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยของกองทุนฯ ของนางวิสุดา เทพบุตร
😊 จากนั้นร่วม 🎉 พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชกพ รุ่นที่ 10 โดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมงานเลี้ยงส่ง 🎉 นายสมบูรณ์ หอมเอนก หน.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.ชลบุรี เลื่อนตำแหน่งเป็นพัฒนาการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยจนท.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จ.ชลบุรี
👍 ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจฯ ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและร่วมมือในการรับตรวจฯ จากนายบรรลือ พลับพลึง หน.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน และทีมงานพื้นที่ สพจ.ชลบุรี/ สพอ.เกาะสีชัง และนายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง เป็นอย่างดี.

(Visited 1 times, 1 visits today)