🔎สตร. : ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 (เขตตรวจราชการที่ 4,8 และ 9)


🔎สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ
📆 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 (เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1, 2 และภาคกลางตอนล่าง 2) ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารกับการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ปีงบประมาณ 2562 และทิศทางงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่หน่วยรับตรวจเขตตรวจราชการ ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1, 2 และภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี ตราด สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
📑 กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม ได้แก่ พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 161 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี จังหวัดชลบุรี
😊 ในครั้งนี้ ผต.อาจณรงค์ สัตยพานิช และผต.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกรมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา.

(Visited 1 times, 1 visits today)