เขต 8 : ประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่ีน กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการ จังหวัดชลบุรี


🔎 สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ 📝
📅 วันที่ 11 มิถุนายน 2562  นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 🏆🏆🏆 พร้อมด้วยนายปรีชา ภูมิกอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศพช.ชลบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดชลบุรี เพื่อประเมินคัดเลือกตามกิจกรรม ดังนี้

  • 09.30 น. ประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่น, ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประเภทนักวิชาการ : นางรชยา โพธิสิน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพจ.ชลบุรี และนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น : นางสาวบุษรินทร์ จิรัฐธนากุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.พานทอง จ.ชลบุรี

📣 โดยนายบรรเทา ดวงนภา พัฒนาการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับและแนะนำผู้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดฯ แต่ละประเภท พร้อมนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

  • 14.00 น. ประเมินคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2562 ประเภทพัฒนากรขวัญใจ : นางสีนวล นุเวที เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ

📣 โดยมีนายอำเภอสัตหีบ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดชลบุรี หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอสัตหีบ นักวิชาการ สพจ./สพอ. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิเช่น หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร และประชาชน ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา ตลอดจนกำลังใจแก่พัฒนากรขวัญใจ 💝

😊 ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรม และคณะกรรมการได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศอย่างเป็นกันเอง.

(Visited 1 times, 1 visits today)