🌸🌸วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคเหนือตอนล่าง 2 เขตตรวจราชการที่ 18 ร่วมการตรวจราชการ ในคณะตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์) ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดกำแพงเพชร ตามประเด็นตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
🌼🌼โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
🌸
🌸การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลืมพระเกียรติ และการติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ตลอดจนสามารถยกระดับหมู่บ้านเป้าหมายให้อยู่ในระดับ มั่งมี ศรีสุข ได้มากยิ่งขึ้น

 
(Visited 1 times, 1 visits today)