วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านดอนลวกเล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลดอนรวก อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
โดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำเรื่องการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในหมู่บ้านให้แก่ผู้นำหมู่บ้าน ให้ปรับใช้กิจกรรมจิตอาสาให้สอดคล้องกับบริบทและวัฒนธรรมของคนในหมู่บ้าน และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมกับทุกภาคส่วน

(Visited 1 times, 1 visits today)