นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 16,17 ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณโถงหน้าห้องสมุด ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอ “โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ด้วยการน้อมนำการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี และเป็นรากฐานสำคัญการของการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยวิธีใช้พลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีการพัฒนา ยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยดำเนินการ
ในพื้นที่ 878 อำเภอๆ ละ 1 หมู่บ้าน มีผู้นำ อาสาสมัคร องค์กร เครือข่าย ในชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

#พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)