วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคเหนือตอนล่าง 2 เขตตรวจราชการที่ 18 ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นชุมชนที่ผสมผสานระหว่างชาวไทยพื้นเมืองและชาวเมี่ยน เป็นหมู่บ้านมีสถานที่สำคัญ คือ บริเวณที่ประทับทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จอำเภอปางศิลาทอง ในช่วงปีพุทธศักราช 2538-2543 โดยในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต ได้ปรับปรุงสถานที่ ให้เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของชุมชน มีจุดเช็คอิน ซึ่งมี skywalk ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชื่นชมสัมผัสบรรยากาศ ที่โอบล้อมด้วยภูเขา มีทิวทัศน์ ที่สวยงาม ซึ่งบ้านอุดมทรัพย์แห่งนี้ มีความโดดเด่น ในด้านงานหัตถกรรมการปักผ้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ต่างๆ จากผ้าปัก การปักเครื่องเงินลงบนชุดประจำชนเผ่า นอกจากนี้ ยังมีสวนเมลอนปลอดสารพิษ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ที่สามารถเข้าไปศึกษาเยี่ยมชมได้ จึงขอเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ บ้านอุดมทรัพย์ ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชม ค่ะ

ในโอกาสผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้คำแนะนำ แก่พัฒนาการอำเภอปางศิลาทอง และพัฒนากรในพื้นที่ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ที่ต่อเนื่อง ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของชุมชน ให้มีช่องทางที่สามารถต่อยอดได้ การลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทบทวนกระบวนงาน ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้ชุมชนมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนส่งกำลังใจ จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีขวัญและกำลังใจที่ดี ในการปฏิบัติงานต่อไป

ขอขอบคุณ ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร นำโดย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนกำแพงเพชร ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปางศิลาทอง และผู้นำชุมชน ผู้แทนจากส่วนท้องถิ่น ทุกท่าน ที่ได้อำนวยความสะดวกตลอดจนให้ข้อมูลในการดำเนินงาน ค่ะ

(Visited 1 times, 1 visits today)