วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องชนกนันท์ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กทม. เเละบรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีประสิทธิภาพ” โดยนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 175 คน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/นักวิชาการจังหวัดที่ รับผิดชอบงานกองทุนฯ 76 คน, พนักงานกองทุนฯ จังหวัด 76 คน, จนท.กองทุนฯ ส่วนกลาง 18 คน เเละ จนท.โครงการ 5 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)