🔎 สตร. ตรวจราชการแบบบูรณาการ : นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำเดือนมกราคม 📝


📅 วันที่ 9 มกราคม 2562 นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เขตตรวจราชการที่ 8 ออกตรวจและติดตามงานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 🐟 โดยมีประเด็นการตรวจติดตามที่สำคัญ ดังนี้

1. การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) 💰
3. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 👩🏽
4. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (จปฐ./ กชช.2ค.)
5. การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 🌾 🐓🐷
6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 🎡🎉
7. การบริหารงาน/บริหารคน 👨‍👩‍👧‍👦
8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 ไตรมาส 2
💥 ทั้งนี้ได้เน้นย้ำ ให้ สพจ./ สพอ. บริหารจัดการการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ให้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลา และเตรียมความพร้อมการตรวจการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของ สตง.

😊   และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี บ้านเตาอิฐ ม.4 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

👍 ซึ่งในการลงพื้นที่ตรวจฯ ครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับและร่วมมือในการรับตรวจฯ จาก นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา จนท.สพจ./สพอ. และประชาชนในอย่างดี
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 😊

 

(Visited 1 times, 1 visits today)