วันที่ 9 มกราคม 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เขตตรวจราชการที่ 18 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสะนำ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ได้แก่ ต้นไม้ยักษ์ร้อยปี และมีตลาดต้นไม้ยักษ์ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดแวะเวียนมาอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังมีความด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีการอนุรักษ์การจักสาน ให้คงไว้ และอยู่ในระหว่างจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านสะนำ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้คำแนะนำ แก่ทั้งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในพื้นที่และผู้นำชุมชน ในการร่วมกันออกแบบการจัดการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ ให้เหมาะสมและมีความน่าสนใจ นอกจากนี้ ยังได้ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นพี่เลี้ยงในการแนะนำ การบริหารจัดการที่พัก โฮมสเตย์ เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)