วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างสรรค์ เรียนรู้ความสำเร็จและข้อขัดข้องในการทำงานตามเป้าหมาย โดยร่วมเวทีกับ พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เเละนักวิชาการจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 2 โดยมีประเด็นการพูดคุยหารือที่สำคัญ ดังนี้
1. การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. การดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. การดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชน
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
6.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
7. การเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)