วันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างสรรค์ เรียนรู้ความสำเร็จและข้อขัดข้องในการทำงานตามเป้าหมาย โดยร่วมเวทีกับ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เเละนักวิชาการจังหวัด ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 4 โดยมีประเด็นการพูดคุยหารือที่สำคัญ ดังนี้
1. การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. การดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. การดำเนินโครงการสัมมาชีพชุมชน
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
6.การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
7. การเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)