วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 9 / 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนฯ ในรอบเดือนที่ผ่านมา สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่  และร่วมระดมความคิด เพื่อกำหนดวิธีการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงาน และตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)