วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย ข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ ในครั้งนี้ได้เข้าร่วมประชุม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เเละเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีประเด็นการตรวจติดตามที่สำคัญ ดังนี้
1. การดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. การขับเคลื่อน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
3. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเเละประชารัฐ
5. โครงการตลาดประชารัฐ

(Visited 1 times, 1 visits today)