นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี  โดยได้ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ในการเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการตรวจราชการ ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีประเด็นที่เตรียมความพร้อมที่เกี่ยวข้องกับกรมการพัฒนาชุมชน ในการจัดนิทรรศการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประกอบด้วย

–  โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน

–   ผลิตภัณฑ์ OTOP

–  การดำเนินงานสานพลังประชารัฐ กรณี บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดกาญจนบุรี จำหน่ายผักปลอดภัย ให้โรงพยาบาล ตามโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

โดยเตรียมการทั้งในด้านความเข้าใจ และด้านความพร้อมในการเตรียมสถานที่ในการจัดนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)