วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุม ๕๐๐๒ เวลา ๙.๐๐ น. เพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 โดยสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ในการขอรับรางวัลโดยได้มีการ มอบหมายงานและแบ่งหน้าที่ในการดำเนินการต่อไป

 

(Visited 1 times, 1 visits today)