วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน มีคณะกรรมการจากกรมบัญชีกลาง,ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม โดยนายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในฐานะเลขาคณะกรรมการฯ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

(Visited 1 times, 1 visits today)