วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น.
นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน การประชุมครั้งนี้ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานเดือน กันยายน 61 เนื่องจากเป็นเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ พร้อมทั้งร่วมกันหารือ ระดมความคิด เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ทั้งในปีงบประมาณนี้เเละปีงบประมาณ 2562

 

(Visited 1 times, 1 visits today)