วันที่ 6 ก.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ไพศาล. สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ พร้อมด้วย คุณเมธาวดี สุวรรณเทพ ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการฯ คุณวรรณิภา เด่นโรจน์มณี ผู้แทนจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศไทยกรรมการฯ คุณวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการฯ และนายสุรินทร์ ศกุนตนาฏ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก กรรมการและเลขานุการฯ ลงพื้นที่ เพื่อประกวดคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ณ บ้านหาดสองแคว ม.2 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยมีนางสโนไวท์ สุขทวีสถิตย์กุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศชุมชน ร่วมติดตาม และอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ ในครั้งนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)