วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย ข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และติดตามงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ ในครั้งนี้ได้ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนกันยายน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี โดยมีประเด็นการตรวจติดตามที่สำคัญ ดังนี้
1. การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
3. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเเละประชารัฐ
4. การเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)