วันที่ 31ก.ค.61 เวลา 13.00น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2  ประชุมตรวจติดตามและให้แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถี โดยมีนายประยุทธ เจริญทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดตาก ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/พัฒนาการอำเภอและนักวิชาการ นำเสนอรายงานผลการดำเนินการช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก

(Visited 1 times, 1 visits today)