วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ตรวจติดติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  โดยเน้นสร้างความเข้าใจในกระบวนการเขียนโครงการ การพัฒนาหมู่บ้าน ตรวจสอบความถูกต้องของการลงทะเบียนผลิตภํณฑ์ OTOP กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D และเน้นย้ำในการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านเพื่อที่จะได้สะท้อนอัตลักษณ์ เสน่ห์และภูมิปัญญาของหมู่บ้าน และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากเมืองหลัก เมืองรอง  มาสู่หมู่บ้านที่เรียกว่า “แอ่งเล็ก เช็คอิน” สร้างเสน่ห์ในเส้นทางการท่องเที่ยวให้เกิดกับชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)