โดยมีนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นางมุกดา หลิมนุกูล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางอาพร เทพหนู หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายไพโรจน์ อรรถอาภา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวรุ่งทิพย์ ฟองโหย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเเละอำเภอให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน เเละให้ข้อมูลตลอดจนตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

(Visited 1 times, 1 visits today)