วันที่  11  กรกฎาคม 2561  ดร.ไพศาล  สุขปัญญา  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2  เป็นประธานการประเมินสารสนเทศตำบลต้นแบบ และหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 โดยมีนายสุรินทร์  ศกุนตนาฎ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก นางกาญจนวรรณ  ช่วยมั่นคง  ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบสารสนเทศ กรมการพัฒนาชุมชน  ร่วมตรวจประเมินฯ โดยภาคเช้า ดำเนินการประเมินสารสนเทศตำบลต้นแบบ  ณ อบต.วังแดง อ.ตรอน ภาคบ่าย ประเมินหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านน้ำพี้ หมู่ที่  9 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน

ในการนี้ นายทรงพล  วิชัยขัทคะ  พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศชุมชน  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอตรอน พัฒนาการอำเภอ  ทองแสนขัน   หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ผู้นำตำบล หมู่บ้าน และประชาชนร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในการประเมิน

(Visited 1 times, 1 visits today)