วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติผู้ตรวจราชการกรมฯ ตรวจติดตามราชการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามแผนปฏิบัติราชการกรม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมีพัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมให้ข้อมูล ปัญหา ความก้าวหน้า อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการฯ โดยท่านผู้ตรวจฯ มีข้อแนะนำในการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี ,การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน การขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) และการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

(Visited 1 times, 1 visits today)