นายไพบูลย์ บูรณสันติผู้ตรวจราชการกรมฯ รับฟังสรุปประเด็นการตรวจราชการของกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่ม นักวิชาการจังหวัดร่วมให้ข้อมูลความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคตามประเด็นการตรวจฯ และรับฟังข้อแนะนำในการดำเนินตามนโยบายของรัฐบาล และกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)