วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมฯ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางและกระบวนการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP  นวัตวิถี” เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  การสร้างเสน่ห์ การดึงอัตลักษณ์ของหมู่บ้านเพื่อสร้างความน่าสนใจกับนักท่องเที่ยวเป้าหมาย และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจาก แอ่งหลัก แอ่งรอง มาสู่หมู่บ้านที่เรียกว่าเเอ่งเล็กให้เกิดกิจกรรม แอ่งเล็กเช็คอินต่อไป ในกิจกรรม Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ โรงแรมเดอะริช อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)