วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 – 2    เป็นประธานพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และคุณภาพชีวิต และสารสนเทศชุมชนต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ วัดหนองผักบุ้ง หมู่ที่๕ ตำบลกลางดง อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

โดยมีนายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม นายวรพจน์ ใจมูลวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกลางดง หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมกลุ่มออมทรัพย์ฯ โรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น

ในการนี้ผู้ตรวจฯ และคณะกรรมการฯ ได้ตั้งประเด็นซักถามข้อมูล และให้ข้อเสนอแนะ แนวคิด เทคนิคการทำงานต่างๆ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการคัดเลือกคือบ้านหนองผักบุ้ง หมู่ที่๕ และตำบลกลางดง สามารถนำเสนอผลการดำเนินงาน,และตอบคำถามของคณะกรรมการฯได้อย่างดีเยี่ยม นับว่าเป็นต้นแบบหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศ ที่จะทำงานร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)