วันที่  ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายไพบูลย์ บูรณสันติ ตรวจติดติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก โดยเน้นสร้างความเข้าใจในกระบวนการเขียนโครงการ การพัฒนาหมู่บ้าน กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่ม D และเน้นย้ำในการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้านเพื่อที่จะได้สะท้อนอัตลักษณ์ เสหน่ห์ของหมู่บ้าน และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวจากแอ่งใหญ่ แอ่งรอง มาสู่หมู่บ้านซึ่งเป็น “แอ่งเล็ก” สร้างความน่าสนใจในเส้นทางการท่องเที่ยวให้เกิดกับชุมชน โดยมีท่านพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมให้ขัอมูล

(Visited 1 times, 1 visits today)