วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครราชสีมา เเละเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิลผลทุนหมุนเวียน ณ โรงเเรมสบายโฮเทล จ.นครราชสีมา เพื่อให้เเนวทางการดำเนินงานกองทุนฯ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 64 คน ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนฯ ตำบล/เทศบาล จำนวน 32 คน (อำเภอละ 1 คน) พัฒนากรผู้รับผิดชอบงานกองทุนฯ จำนวน 32 คน (อำเภอละ 1 คน) ครั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานกองทุนฯ เเละนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ยกระดับ ความเป็นอยู่ของสตรีในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

(Visited 1 times, 1 visits today)