วันนี้ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.ดร. ไพศาล สุขปัญฺญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 17 เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว 0TOP นวัตวิถี และให้แนวทางพร้อมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างยั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยมีนายประยุกต์ สุดธัญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้ากลุ่มงาน/ ฝ่าย นักวิชาการ ร่วมรับการติดตามและแจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

ในการนี้ ได้ตรวจประเมินศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านท่าช้าง
อำเภอพรหมพิราม และตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายการบริหารจัดการหนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)