วันที่ 6 มิถุนายน 2561 08.30 น. ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17และ 18 ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายทรงพล วิชัยขัทคะ พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ และ เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 โดยจังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งเข้าร่วมคัดเลือก 2 กิจกรรม ดังนี้
1)เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผู้รับผิดชอบงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ได้แก่ นางภัศริกา กลิ่นอุดม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอพิชัย
2)ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ได้แก่บ้านคลองน้ำไหล หมู่ที่ 9 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย
ในการนี้ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นางปัทมาวดี สุปัญญา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกิจกรรมด้วยฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)