วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ดร.ไพศาล  สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน  ตรวจติดตาม มอบแนวทาง การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร  ตามประเด็น งบเพิ่มเติมประจำปี ๒๕๖๑ งบปกติ  การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ตลาดประชารัฐ สัมมาชีพชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียง และ OTOP Quadrant D

(Visited 1 times, 1 visits today)