วันที่ 8 ก.พ. 61 เวลา 11.00 น.
นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เเละร่วมการประชุม จนท.พช. ในสังกัด สพจ.นนทบุรี ณ ห้องประชุม สนง.เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อเเจ้งประเด็นสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) ,นโยบายกระทรวงมหาดไทย เเละงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ ครั้งนี้มีประเด็นเน้นย้ำที่สำคัญ ดังนี้
1.การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
2.การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
3.การขับเคลื่อนงานตลาดประชารัฐ
4.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5.การบริหารเเละการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมฯ
การลงพื้นที่ตรวจราชการครั้งนี้ ได้ให้
ข้อเสนอเเนะเเนวทางการดำเนินงานแก่พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด สพจ.นนทบุรี จำนวน 50 คน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)