31 ม.ค.61 ดร.ไพศาล สุขปัญญา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 17-18 มอบแนวทางการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 61 เพื่อเตรียมความพร้อม เสนอโครงการรองรับงบประมาณฯ โดยมี หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการ และพัฒนาการอำเภอ  เช้ารับฟัง ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)