วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรม และนายศุภกร มูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ บรรยาย หัวข้อ นโยบาย และแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต จุดดำเนินงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง ณ โรงแรมอยุธยา แกรนด์ โฮเต็ล อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)