วันที่ 25 เมษายน 2560 นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรม ติดตามกาดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนของปราชญ์ชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีนายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และพัฒนาการอำเภอเมืองฯ นำเยี่ยมชม ณ บ้านสวนพริก หมู่ที่ 2 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองฯ จังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)