19 เม.ย. 60 :  นางวิไลวรรณ ไกรโสดา ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี มีพัฒนาการจังหวัด พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบ
ช่วงบ่าย : ตรวจติดตามการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าช้าง จากนั้นลงพื้นที่โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านท่าช้าง ม.6 ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง ซึ่งเลือกอาชีพเพาะเห็ด พบกับปราชญ์และครัวเรือนสัมมาชีพ
โดยผู้ตรวจฯ เสนอแนะเรื่องเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้อำเภอได้เตรียมกลุ่มเป้าหมายไว้สำหรับให้บริษัทฯ คัดเลือกในการสนับสนุนต่อไป
ส่วนสัมมาชีพชุมชนให้รวมเป็นกลุ่มอาชีพและขอรับการสนับสนุนงบฯ จากทัองถิ่นเพื่อต่อยอดอาชีพต่อไป…

(Visited 1 times, 1 visits today)